Thông báo kê khai thuế qua mạng theo qui định của luật quản lý thuếTHÔNG BÁO KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế (21/2012/QH13) đã được Quốc Hội thông qua ngày 20/11/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013
Tại khoản 4 điều 1 Luật quy định:
“10. Trường hợp người nộp thuế là tổ chức kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan qun lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện t.
Chính phủ quy định chi tiết khoản này.”

Thông tin chi tiết các bạn truy cập : http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=164955

 Nguồn Cổng Thông tin điện tử Chính phủ 'www.chinhphu.vn'


Liên hệ với chúng tôi

Gửi

x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền